Informace

Informace k volnému závodu II
Vzhledem k velké finanční náročnosti závodu se nevyplatí v tak malém počtu jezdit dle navrženého časového harmonogramu. Tento bude uzpůsoben tak, že začne před hlavním programem hlavního závodu, tj. před tréninkovými jízdami dle níže uvedeného časového programu pro sobotu. Jezdce, kteří se přihlásili do tohoto závodu, prosíme, aby nám potvrdili, zda je to pro ně takto akceptovatelné.

Information on the free race II
Due to the great financial demands of the race, it is not worth riding in such a small number to ride according to the proposed time schedule. This will be adapted to start before the main program of the main race, ie before the training rides according to the time program for Saturday below. Riders who have entered this race are kindly requested to confirm whether this is acceptable to them.

Informacje o wolnym wyścigu II
Ze względu na duże wymagania finansowe wyścigu nie warto jeździć w tak małej liczbie, aby jechać Zgodnie z propozycją proponowanym harmonogramem. Będzie to przystosowane do startu przed głównym programem wyścigu głównego, czyli przed jazdami treningowymi według poniższego programu czasowego na sobotę. Zawodnicy, którzy wzięli udział w tym wyścigu, proszeni są o potwierdzenie, czy jest to dla nich akceptowalne.

Časový harmonogram