Informace

RX SOSNOVÁ 2021 - VOLNÝ ZÁVOD
Vzhledem k okolnostem se zrušením doprovodného závodu Rallycross Cupu, vyhlašuje pořadatel  VOLNÝ ZÁVOD. Tento závod je vyhlášen pro dvě objemové kategorie vozů a to do 1600 ccm a nad 1600 ccm včetně vozů 4x4. Účastnit se ho můžou všechny vozy odpovídající technickým předpisům původně vyhlášeného poháru a zároveň odpovídající předpisům zónovým nebo národním dle všech vyhlášených pohárů a divizí, vyjma poháru Mascom CUP.  

PŘEDPISY RALLYCROSS CUP 2021:
Sportovní předpisy: Standardní propozice Rallycross Cup 2021
Technické předpisy: Technické předpisy Rallycross Cup 2021

VYHLÁŠENÉ TŘÍDY:
1. Divize do 1600 ccm
2. Divize nad 1600 ccm včetně 4x4

Maximální počet jezdců v divizi je 12. V případě, že budou v dané divizi minimálně 4 vozy ze stejné divize standardně vyhlašované v daném mistrovství či poháru, pořadatel vyhlásí a ocení i tuto divizi.
(příklad – 4 x N 1600, 4 x S1600, 4 x STC-1600 nebo 4 x N1600+, 4 x S1600+, 4 x 4x4-Super Cars).
V případě většího počtu odhlášených z hlavního závodu může při větším zájmu pořadatel vyhlásit ještě jednu divizi – např. do 1400 ccm – Škoda CUP, N1400, S400).

ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA
Bude ve stejném režimu jako pro hlavní závod.

SYSTÉM JÍZD
Trénink – tréninková jízda je vypsána na 3 kola – sobota cca 8:00

Kvalifikace – jsou vypsány 3 kvalifikační jízdy, každá po 4 kolech – sobota – 8:30 – 10:30

Semifinálové a finálové jízdy jsou vypsány na 5 kol – sobota – SF – 11:30 – 12:00, Finále – 13:35 – 14:00

STARTOVNÉ 2500,- KČ + POJIŠTĚNÍ 261,- KČ + POPLATKY 239,- KČ – CELKEM 3000,- Kč
(v případě startu v hlavním závodě se pojištění a poplatky nehradí).

PŘIHLÁŠKA

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - ZATÍM NEOFICIÁLNÍ

RX SOSNOVÁ 2021 – FREE RACE
Due to the circumstances with the cancellation of the accompanying Rallycross Cup race, the organizer announces a FREE RACE. This race is announced for two volume categories of cars, up to 1600 cc and over 1600 cc, including 4x4 cars. All cars that comply with the technical regulations of the originally announced cup and at the same time comply with zone or national regulations according to all announced cups and divisions, except the Mascom CUP Cup, can participate.

RALLYCROSS CUP 2021 REGULATIONS:
Sports regulations:
Standard proposition Rallycross Cup 2021
Technical regulations: Technical regulations Rallycross Cup 2021

CLASSIFIED CLASSES:
1st Division up to 1600 cc
2nd Division over 1600 cc including 4x4

The maximum number of riders in a division is 12. In the event that there are at least 4 cars from the same division in the given division by default announced in the given championship or cup, the organizer will announce and appreciate this division as well. (example - 4 x N 1600, 4 x S1600, 4 x STC-1600 or 4 x N1600 +, 4 x S1600 +, 4 x 4x4-Super Cars). In case of a larger number of those registered from the main race, the organizer may, in case of greater interest, announce another division - eg up to 1400 cc - Škoda CUP, N1400, S400).

ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL INSPECTION
It will be in the same mode as for the main race.

DRIVING SYSTÉM
Training - the training ride is scheduled for 3 laps - Saturday approx. 8:00

Qualifications - 3 qualifying races are announced, each after 4 laps - Saturday - 8:30 - 11:00

The semi-final and final races are announced for 5 rounds - Saturday - SF - 12:00 - 12:35, Final - 13:35 - 14:00

STARTING FEE 2500, - CZK + INSURANCE 261, - CZK + FEES 239, - CZK - TOTAL 3000, - CZK
(in case of starting in the main race, insurance and fees are not paid).

ENTRY FORM

SUPPLEMENTARY REGULATIONS

 

RX SOSNOVÁ 2021 – WOLNY WYŚCIG
W związku z odwołaniem towarzyszącego mu wyścigu Rallycross Cup, organizator ogłasza WOLNY WYŚCIG. Ten wyścig jest ogłoszony dla dwóch kategorii samochodów, do 1600 cm3 i powyżej 1600 cm3, w tym samochodów 4x4. Mogą w nim wziąć udział wszystkie samochody zgodne z regulaminem technicznym pierwotnie ogłoszonego pucharu i jednocześnie zgodne z regulaminem strefowym lub krajowym według wszystkich ogłoszonych pucharów i dywizji, z wyjątkiem pucharu Mascom CUP.

REGULAMIN RALLYCROSS CUP 2021:
Regulamin sportowy: Standardowa propozycja Rallycross Cup 2021
Regulamin techniczny: Regulamin techniczny Rallycross Cup 2021

OGŁOSZONE CLASY
1. clasa do 1600 cc
2. clasa powyżej 1600 cc

Maksymalna liczba kierowców w dywizji to 12. W przypadku, gdy w danej dywizji będą co najmniej 4 samochody z tej samej dywizji, zostaną one standardowo ogłoszone w danych mistrzostwach lub pucharach, organizator to ogłosi i doceni. również podział. (przykład - 4 x N 1600, 4 x S1600, 4 x STC-1600 lub 4 x N1600 +, 4 x S1600 +, 4 x 4x4-Super Cars). W przypadku większej liczby zgłoszonych z wyścigu głównego organizator może przy większym zainteresowaniu ogłosić kolejną dywizję – np. do 1400 cm3 – Škoda CUP, N1400, S400).

INSPEKCJA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA
Będzie w tym samym trybie, co w wyścigu głównym.

SYSTÉM WYŚCIGÓW
Trening - przejazd treningowy zaplanowany na 3 okrążenia - sobota ok. 8:00

Kwalifikacje - ogłaszane są 3 wyścigi kwalifikacyjne, każdy po 4 okrążeniach - sobota - 8:30 - 10:30

Wyścigi półfinałowe i finałowe ogłaszane są na 5 rund - sobota - SF - 11:30 - 12:00, finał - 13:35 - 14:00


OPŁATA STARTOWA 2500, - CZK + UBEZPIECZENIE 261, - CZK + OPŁATY 239, - CZK - RAZEM 3000, - CZK
(w przypadku startu w biegu głównym ubezpieczenie i opłaty nie są opłacane).

PODANIE

SUPPLEMENTARY REGULATIONS