Informace

INFORMACE - INFORMACJE - INFORMATION - COVID-19

Informace ke COVID opatřením
Vzhledem k aktuální opatřením souvisejícími s COVID situací bude pořadatel provádět kontroly účastníků (jezdci, mechanici, doprovod, pořadatelé) a diváků dle níže uvedeného.

1. Každý účastník či divák předá při příchodu předem vyplněné čestné prohlášení, kde bude uvedeno, zda byl očkován (22 dní), testován, či nemoc prodělal. Toto zároveň potvrdí náhledem na podklad potvrzující danou skutečnost.

Čestné prohlášení ke stažení - WORD - PDF

2. Pokud nebude splňovat ani jednu podmínku dle bodu jedna, bude na místě zřízeno mobilní testovací centrum. Pokud nebyl účastník v týdnu před závodem testován, cena za test je zdarma. V opačném případě je cena za test 201,- Kč. Pokud je testovaný ze zahraničí a nemá české pojištění, za provedený test platí. Certifikát o provedeném testu si bude moci stáhnout a použít i na jiné akce. Jeho platnost je 3 dny. Testovací centrum bude na místě v pátek od 15:00 do 20:00 a v neděli od 7:30 – 10:30. Sobota bude upřesněna v týdnu před závodem (předpoklad 13:30 – 14:30).

3. Každý tým pošle na mail prihlasky@auctor-racing.cz nejpozději do středy 23. 6. do 22:00 hodin seznam všech členů doprovodu včetně uvedení telefonního kontaktu na každého účastníka pro případ trasování. Tento seznam bude pořadatel držet 30 dní v evidenci. Nyní jsou povoleny akce tohoto typu pro 2000 účastníků. Nebudeme tak limitovat počet členů v týmu. Dle zvláštního ustanovení má tým nárok na 4 volné vstupy. Ostatní platí poplatek 200,- Kč.  

Seznam k vyplnění ke stažení - EXCEL - WORD - POUZE ELEKTRONICKY (NE RUČNĚ!!!)

4. Nošení respirátorů či roušek, rozestupy a hygiena bude vycházet dle aktuálního vládního nařízení. (uzavřený prostor, nedodržení rozestupu, 1 osoba na 4 m2, dezinfekce rukou. Viz aktuální platné nařízení - ZDE).


Informacje o środkach na COVID
W związku z aktualnymi środkami związanymi z sytuacją COVID organizator przeprowadzi inspekcje uczestników (zawodników, mechaników, eskorty, organizatorów) oraz widzów w sposób opisany poniżej.

1. Po przybyciu każdy uczestnik lub widz składa wstępnie wypełnione oświadczenie pod przysięgą stwierdzające, czy był szczepiony (22 dni), badany lub czy był chory na Covida. Potwierdzi to również, patrząc na dokument potwierdzające dany fakt.

Oświadczenie do pobrania - WORD - PDF

2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w pkt 1 na miejscu zostanie utworzone mobilne centrum egzaminacyjne. Jeśli uczestnik nie był testowany na tydzień przed wyścigiem, cena za test jest bezpłatna. W przeciwnym razie cena za test wynosi 201 CZK. Jeśli jest testowany z zagranicy i nie ma czeskiego ubezpieczenia, płaci za wykonany test. Będzie mógł pobrać certyfikat z przeprowadzonego testu i wykorzystać go również do innych wydarzeń. Jego ważność wynosi 3 dni. Centrum testowe będzie na miejscu w piątek od 15:00 do 20:00 oraz w niedzielę od 7:30 do 10:30. Sobota zostanie określona w tygodniu poprzedzającym wyścig (przewidywany 13:30 - 14:30).

3. Każdy zespół wyśle go poczta prihlasky@auctor-racing.cz listę wszystkich członków eskorty do środy 23 czerwca do godziny 22:00 wraz z kontaktem telefonicznym dla każdego uczestnika w przypadku namierzenia. Lista ta będzie przechowywana przez organizatora przez 30 dni. Wydarzenia tego typu są teraz dozwolone dla 2000 uczestników. Nie będziemy ograniczać liczby członków zespołu. Zgodnie z przepisem szczególnym drużynie przysługują 4 bezpłatne wejścia. Inni płacą opłatę w wysokości 200 CZK.

Pobierz listę do ukończenia - EXCEL - WORD - TYLKO ELEKTRONICZNE (NIE RĘCZNE !!!)

4. Noszenie respiratora lub chusty, odstępy i higiena będą oparte na aktualnych przepisach rządowych. (zamknięta przestrzeń, niezgodność – rozstaw, 1 osoba na 4 m2, dezynfekcja rąk, Zobacz aktualne rozporządzenie - TUTAJ).

 

Information on COVID measures
Due to the current measures related to the COVID situation, the organizer will perform inspections of participants (riders, mechanics, escorts, organizers) and spectators as described below.

1. Upon arrival, each participant or spectator shall submit a pre-filled affidavit stating whether he / she has been vaccinated (22 days), tested or was ill with Covid. He will also confirm this by looking at the document confirming the given fact.

Affidavit for download - WORD - PDF

2. If it does not meet any of the conditions set out in point one, a mobile testing center will be set up on site. If the participant was not tested in the week before the race, the price for the test is free. Otherwise, the price for the test is CZK 201. If he is tested from abroad and does not have Czech insurance, he pays for the performed test. He will be able to download the certificate of the performed test and use it for other events as well. Its validity is 3 days. The test center will be on site on Friday from 15:00 to 20:00 and on Sunday from 7:30 to 10:30. Saturday will be specified in the week before the race (expected 13:30 - 14:30).

3. Each team will send it by mail prihlask@auctor-racing.cz a list of all members of the escort by Wednesday, June 23, by 10:00 pm, including a telephone contact for each participant in case of tracing. This list will be kept by the organizer for 30 days. Events of this type are now allowed for 2000 participants. We will not limit the number of team members. According to a Supplementary Regulations, the team is entitled to 4 free entries. Others pay a fee of CZK 200.

Download list to complete - EXCEL - WORD - ELECTRONIC ONLY (NOT MANUAL !!!)

4. Wearing respirators or masks, spacing and hygiene will be based on current government regulations. (closed space, non-compliance with the spacing, 1 person on 4 m2, hand disinfection. See current regulation - HERE).