Informace

INFORMACE K DEPU - INFORMACJE O DEP - INFORMATION ON DEP

INORMACE  K DEPU - CZ

Depo závodních strojů pro CEZ v Rallycrossu na Autodromu v Sosnové je situováno celkem do 4 míst. V rámci areálu autodromu je hlavní depo (DEPO 1 S, DEPO 1 J), kam se vejde cca 90 – 120 týmů podle velikosti jejich zázemí. V areálu firmy SaM (Depo 2) se vejde cca 20 – 30 týmů. V areálu firmy Silnice LK (Depo 3) se vejde 25-40 týmů. V prostoru před autodromem (Depo 4) se vejde 10 – 20 týmů. Rozmístění týmů jsme měli již z velké části připraveno, ale vzhledem ke zrušení RX Cupu musíme celý layout depa předělat.

Depa 2, 3, 4 a cca ¼ Depa 1 jsou vyasfaltovány. Depo 1 je ze ¾ pokryto zpevněnou plochou - obrusem či štěrkem. V rámci všech areálů budou rozmístěny mobilní toalety a v depu 2 budou umístěny mobilní sprchy (5+5 pánské + dámské).V depu 1 v jižní části se nachází budova s dvěma pánskými a dvěma dámskými sprchami, včetně stejného počtu toalet.

V rámci Depa 1  S (S-sever) budou rozmístěny elektrické rozvaděče, které by měly pokryt více jak 2/3 prostoru celého Depa 1. V rámci Depa 1 J (J-Jih) dochází v současné době k přípravným pracím a 3 ze čtyř rozvaděčů jsou mim provoz. V zadní části bude umístěn jeden rozvaděč, který by měl taktéž pokrýt určitou část depa. Vzhledem k tomu, že díky dlouhodobému uzavření areálu nebyly prostředky na opravu stávajících zařízení  a vzhledem k loňský zkušenostem s častým vypadáváním proudu, pořadatel doporučuje týmům, si pro jistotu zajistit náhradní alternativu ve formě elektrocentrály. Jak se avizovalo v přihlašovacím formuláři, pořadatel není jako nájemce areálu za současných ztížených podmínek schopen garantovat kvalitní připojení či zajistit náhradní formu ve formě mobilní elektrocentrály.

V rámci Depa 2 bude rozmístěno 4 – 5 rozvaděčů. V loňském roce bylo připojení v tomto areálu bez problémů. V rámci Depa 3 budou rozmístěny 2 – 3 rozvaděče, které by měly určitě pokrýt až 2/3 areálu. Depo 4 je bohužel bez pokrytí. Každopádně též doporučujeme si zajistit v rámci týmu či spřátelených týmů náhradní alternativu.

Depo Sosnová - rozmístění sprch a wc
INFORMACJE O DEP - PL
DEPO maszyn wyścigowych dla CEZ w Rallycrossie na Autodromie w Sosnovej znajduje się w sumie w 4 miejscach. Na terenie kompleksu autodromowego znajduje się główna Depo (DEPO 1 S, DEPO 1 J), która może pomieścić około 90 - 120 zespołów w zależności od wielkości ich obiektów. Na terenie firmy SaM (DEPO 2) może zmieścić się około 20 - 30 zespołów. Na terenie Silnice LK (DEPO 3) zmieści się 25-40 zespołów. W dużej mierze przygotowaliśmy już rozmieszczenie drużyn, ale w związku z odwołaniem Pucharu RX musimy przerobić cały układ zajezdni.

Depo 2, 3, 4 i ok. ¼ Depo 1 jest asfaltowany. Zajezdnia 1 pokryta jest utwardzoną nawierzchnią - obrusem lub żwirem. Mobilne toalety będą znajdować się na wszystkich obszarach, a mobilne prysznice (5 + 5 męskich + damskich) będą znajdować się w DEPO 2. W zajezdni 1 w części południowej znajduje się budynek z dwoma prysznicami męskimi i dwoma damskimi, w tym tyle samo toalet.

W obrębie DEPO 1 S (S-północ) zostaną rozmieszczone rozdzielnice elektryczne, które powinny zajmować ponad 2/3powierzchni całej DEPO 1. W Depo 1 J (J-poludnie) trwają obecnie prace przygotowawcze, a 3 z czterech rozdzielnic są nieczynne. W tylnej części będzie jedna rozdzielnia, która powinna obejmować również pewną część zajezdni. W związku z tym, że w związku z długoterminowy zamknięciem kompleksu nie było środków na naprawę istniejącego sprzętu oraz ze względu na ubiegłoroczne doświadczenie z częstymi przerwami w dostawie prądu, organizator zaleca zespołom zabezpieczenie zastępczej alternatywy w postaci generator.

W DEPO 2 zostaną rozmieszczone 4-5 rozdzielnic. W ubiegłym roku połączenie w tym obszarze przebiegało bez problemów. Na terenie Depot 3 zostaną rozmieszczone 2-3 rozdzielnice, które powinny pokryć do 2/3 powierzchni. Depo 4 jest niestety poza zasięgiem prądu elektrycznego. Mimo to zalecamy zabezpieczenie zastępczej alternatywy.

Depo Sosnová - rozmístění rozvaděčů
INFORMATION ON DEP - ENG
The DEPO of racing machines for CEZ in Rallycross at the Autodrome in Sosnová is located in a total of 4 places. There is a main depo (DEPO 1 S, DEPO 1 J) within the autodrome complex, which can accommodate about 90 - 120 teams depending on the size of their facilities. The SaM company premises (Depot 2) can hold about 20-30 teams. 25-40 teams can fit in the premises of Silnice LK (Depo 3). 10 - 20 teams can fit in the area in front of the autodrome (Depo 4). We had already largely prepared the deployment of the teams, but due to the cancellation of the RX Cup, we have to redo the entire layout of the depot.

Depot 2, 3, 4 and approx. ¼ Depot 1 is asphalted. Depot 1 is covered with a paved surface or gravel. Mobile toilets will be located within all areas and mobile showers (5 + 5 men's + women's) will be located in depot 2. In depot 1 in the southern part there is a building with two men's and two women's showers, including the same number of toilets.

Within Depo 1 S (S-north), electrical switchboards will be deployed, which should cover more than 2/3 of the space of the entire Depo 1. Within Depo 1 J (J-South), preparatory work is currently underway and 3 of the four switchboards are out of operation. In the rear part there will be one switchboard, which should also cover a certain part of the depo. In the rear part there will be one switchboard, which should also cover a certain part of the depot. Due to the fact that due to the long-term closure of the complex there were no funds for the repair of existing facilities and due to last year's experience with frequent power outages, the organizer recommends that teams secure a replacement alternative in the form of a power plant.

Within Depo 2, 4 - 5 switchboards will be deployed. Last year, the connection in this area was without problems. Within Depot 3, 2-3 switchboards will be deployed, which should cover up to 2/3 of the area. Depot 4 is unfortunately without coverage. In any case, we also recommend securing a replacement alternative within the team or friendly teams.